PƤrnu Maakoolide Spordiliit

PƵhikiri muudetud 10 juuni 2008

MITTETULUNDUSÜHINGU

PÄRNU MAAKOOLIDE SPORDILIIT

PÕHIKIRI

1.      ÜLDSÄTTED

1.1  Käesoleva põhikirja alusel tegutsev mittetulundusühing “Pärnu Maakoolide Spordiliit” (edaspidi liit), lühendatud Pärnu MKSL, on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi ja eelkõige koolispordi aktiveerimisele ja arendamisele Pärnumaal.

1.2   Liit ei sekku poliitikasse ega arenda kommertstegevust, tema põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Liidu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata. Rahaliselt hinnatavaid soodustusi liikmetele ei anta.

1.3  Liit omab eraõigusliku juriidilise isiku õigused tema kandmise momendist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tal on oma nimetusega pitsat ja vastav sümboolika ning iseseisev bilanss.

1.4  Liidu asukohaks on asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik ja tegevuspiirkonnaks Pärnumaa.

1.5  Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6  Liit on asutatud 16.10.1998. aastal.

1.7  Liitu võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees. Teised juhatuse liikmed esindavad ühingut koos.

1.8  Liit juhindub oma tegevusest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. ÜHINGU EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID

Liidu põhieesmärgiks on Pärnu maakonnas koolispordi aktiveerimine ja arendamine kõigis tema vormides.

2.1  Oma eesmärgi saavutamiseks liit:

2.1.1        viib läbi koolispordialase tegevuse korraldamiseks kasumit mittetaotlevail eesmärkidel  tasuta ja tasulisi spordiüritusi ning seminare õpilastele ja õpetajatele,  võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;

2.1.2        abistab liikmeid spordivahendite ja varustuse soetamisel;

2.1.3        hangib liikmetele metoodilisi ja informatiivseid materjale;

2.1.4        võimlause korral toetab liikmete ja esindajate spordivõistlustel osalemist;

2.1.5        organiseerib liikmetele võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks ja suhete arendamiseks teiste maakondade ja riikide analoogsete organisatsioonidega;

2.1.6        kuulutab välja stipendiume;

2.1.7        autasustab ja stimuleerib spordi arendamisel silmapaistvaid isikuid, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale ning sõlmib sponsorlepinguid oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

3. LIIKMESKOND

3.1  Liidu liikmeteks võivad olla Pärnu maakonnas asuvate üldharidus-ja kutsekoolide kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid ning teised füüsilised ja juriidilised isikud, kes tegelevad noortespordi arendamisega.

3.2   Liidu tegevliikmeks (edaspidi “liige/liikmed”) vastuvõtmine toimub juhatuse poolt avaldaja isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel 1 kuu jooksul avalduse laekumisest. Liikmeks võtmise keeldumise korral võib liikmestaatust taotlenud isik nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3.3  Liidu liikmete arvestust korraldab juhatus.

3.4  Üldkoosoleku otsusega võidakse anda liidu auliikme staatus isikule, kes omab erilisi teeneid liidu ees või liidu eesmärkide saavutamise valdkonnas. Auliige ei pea eelnevalt kuuluma liidu tegevliikmete hulka.

3.5  Liidu liikmed, kes ei allu põhikirjast tulevatele nõuetele või on käitunud ebaväärikalt, võib üldkoosolek arvata liidu liige liikmeskonnast välja.

3.6  Liidu liikmel on õigus:

3.6.1        võtta osa kõigist liidu üldkoosolekutest, teha ettepanekuid ning esitada arupärimisi kõigis liidu tegevust puudutavates küsimustes;

3.6.2        saada liidu üldkoosolekul ja liidu juhatuselt täielikku informatsiooni liidu tegevuse kohta;

3.6.3        osaleda liidu poolt organiseeritavatel üritustel;

3.6.4         esindada liitu selle juhatuse poolt antud volituse alusel;

3.6.5        liidust kirjaliku avalduse alusel vabalt välja astuda. Viimati nimetatud juhul väljaastujale tema poolt tasutud sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.

3.7  Liidu liige on kohustatud:

3.7.1        järgima liidu põhikirja, juhtorganite otsuseid ning liidu kodukorda;

3.7.2        tasuma sisseastumismaksu ja õigeaegselt liikmemaksud;

3.7.3        mitte kahjustama oma vääritu käitumisega liidu mainet ja head nime;

4   JUHTIMINE

Liidu kõrgemaiks organiks on liidu liikmete üldkoosolek.

4.1 Liidu üldkoosoleku pädevus:

4.1.1        teeb muudatusi ja täiendusi põhikirjas, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete toetusest;

4.1.2        võtab vastu liidu tegevusprogrammi, liidu kodukorra ning otsustab liidu tegevuse põhiküsimusi, sh muudab vajadusel liidu eesmärki. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liidu liikmete nõusolek;

4.1.3        arutab ja otsustab liidu liikmete põhikirjast tulenevaid küsimusi, tema pädevusse kuulub juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramine;

4.1.4        kuulab ära juhatuse aruanded ning kinnitab liidu majandusaasta aruande;

4.1.5        valib kord kolme aasta jooksul liidu juhatuse liikmed;

4.1.6        kutsub vajadusel ennetähtaegselt juhatuse tagasi;

4.1.7        määrab sisseastumis ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

4.1.8    valib liidu auliikmed ja revisjonikomisjoni. Järelvalvet teostajad peavad olema teovõimelised füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada liidu sekretariaadis.

Revisjonikomisjon valitakse kord 3 aasta jooksul, 3 liikmelisena. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab liidu üldkoosolekule.

4.1.9        otsustab liidu osakondade loomise ning määratleb viimaste õigused ja kohustused;

4.1.10    otsustab liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise, milleks on vajalik vähemalt ¾ liikmete nõusolek.

4.1.11    otsustab liidu kuulumise teistesse organisatsioonidesse.

4.2      Üldkoosoleku läbiviimine:

4.2.1        Üldkoosolek kutsustakse kokku juhatuse ettepanekul vastavalt vajadusele aga mitte harvam kui kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmetest. Kui juhatus eelnimetatud asjaoludel koosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.2.2        Teade üldkoosoleku toimumise aja, koha ja arutusele tuleva päevakorra kohta antakse kõigile liidu liikmetele edasi kirjalikult või e-postiga vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra muutmiseks tuleb teha juhatusele kirjalikult hiljemalt nädal enne koosolekut.

4.2.3        Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole liidu liikmetest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul osalenud liikmete häältest. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ainult mittetulundusühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu liige.

4.2.4        Juhul kui üldkoosolekul ei osale vajalik arv liikmeid kvoorumi saavutamiseks on üldkoosolekul õigus kuulutada välja uus üldkoosolek sama päevakorraga ja olemasolev kvoorum on otsustusvõimeline.

4.2.5        Igal liidu liikmel on üks hääl. Kahe ja enama liidu liikme puhul ühest koolist on hääletamisel võimalik anda ainult üks hääl. Üks inimene ei saa esindada mitut liidu liiget korraga.

4.3  Juhatus:  Liidu jooksvat tegevust juhib juhatus, mille liikmete arvu alammäär on 5 ja ülemmäär on 7. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe. Võrdsete häälte korral on otsustavaks hääleks juhatuse esimehe hääl, tema puudumisel aseesimehe hääl.

4.4  Liidu juhatuse pädevus:

4.4.1        võtab vastu uusi liikmeid;

4.4.2        korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ning koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise majandusaasta aruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule 6 kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest;

4.4.3        määrab põhikirjast lähtudes kindlaks liidu vahendite kasutamise korra. Juhatus võib liidu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;

4.4.4        kutsub kokku üldkoosoleku ja viib ellu selle otsuseid;

4.4.5        otsustab jooksvaid küsimusi, sh. määrab vajadusel ametisse liidu ürituste korraldamise toimkonnad ning kontrollib viimaste tegevust;

4.4.6        juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvam kui üks kord kvartalis;

4.4.7        juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui koos on vähemalt üle poole liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, võib teha ka e-posti teel;

4.4.8        juhatus võidakse tagasi kutsuda ennetähtaegselt üldkoosoleku otsuse alusel;

4.4.9        juhatuse liikmetel või organisatsiooni liikmetel, kes täidavad juhatuse poolt antud ülesannet, on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist;

4.4.10    juhatusel on õigus võtta tööle liidu töö paremaks korraldamiseks vastava kvalifikatsiooniga inimesi.

4.5  Juhatuse esimees:

4.5.1        esindab liitu oma volituste piires omades allkirjaõigust liidu nimel;

4.5.2        juhib ning kordineerib liidu tegevusprogrammi täitmist;

4.5.3        käsutab liidu vahendeid vastavalt nende kasutamise korrale, kooskõlastades oma tegevuse juhatusega;

4.5.4        juhatab üldkoosolekuid;

4.5.5        on aruandekohustuslik üldkoosoleku ja juhatuse ees;

4.5.6        juhul kui juhatuse esimees ei ole tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel võimeline ajutiselt täitma oma kohustusi, annab ta need üle juhatuse aseesimehele.

5        LIIDU VAHENDID

5.1  Liidu vahendid moodustuvad:

5.1.1        sisseastumis-ja liikmemaksudest;

5.1.2        sihtotstarbelistest eraldistest;

5.1.3        sponsorite toetussummadest;

5.1.4        annetustest ja muudest laekumistest.

5.1.5        ühingu tegevusega seotud majandustegevusest;

5.2  Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.3  Liidu vahendeid tohib kasutada ainult liidu ees seisvate ülesannete täimiseks.

5.4  Liit omab õigust:

5.4.1        sooritada oma põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid juriidiliste- ja üksikisikutega, teha koostööd organisatsioonidega ja klubidega oma tegevuse finantseerimiseks nii Eesti Vabariigis kui ka väljaspool;

5.4.2        omandada, rentida ja üürida oma tegevuseks vajalikke hooneid või ruume, inventari ja muud vara kasutades neid oma eesmärkide saavutamiseks.

5.5  Liidu liikmel ei ole õigust liidu varale, liidul ei ole õigust liikme varale. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ning liidu liikmed ei kanna varalist vastutust liidu varaliste kohustuste eest. Liit võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (laenata, anda tasuta kasutamiseks, rentida jne.) oma liidu liikmetele lepingulisel alusel.

5.6  Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6  LIIDU LÕPETAMINE

6.1  Liidu tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras või üldkoosolekul vastu võetud otsuste alusel, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul osalevatest esindajatest.

6.2  Liidu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine, likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ettenähtud teisiti. Likvideerijatel on liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijatel on õigus esindada liitu ainult ühiselt.

6.3  Likvideerijad lõpetavad liidu tegevuse. Likvideerimisel tuleb võlausaldajatel oma nõuded likvideerijatele esitada ühe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Kui liidu varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankroti avalduse.

6.4  Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausalda­jate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik–õiguslikule juriidilisele isikule.

6.5  Liidu lõppemisel kustutatakse liit registrist avalduse põhjal. Likvideerijad annavad liidu dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse põhjal.

7 ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1  Liit võib ühineda teise liiduga üldkoosoleku otsuse alusel kui liidu ühinemine on lülitatud päevakorda iseseisva punktina, selle poolt hääletab 2/3 liikmetest. Ühendatav liit loetakse lõppenuks. Liit võib ühineda teise liiduga (teiste liitudega) ka selliselt, et asutatakse uus liit. Ühinevad liidud loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Liit võib ühineda ainult mittetulundusühinguna tegutseva liiduga. Liidu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemise kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.

7.2  Liit võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui liidu jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, üldkoosolekus on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete esindajatest.  Jaotumisel annab jagunev liit oma vara üle jagunemisel moodustunud uutele liitudele. Jaotumisel loetakse jagunev liit lõppenuks. Eraldumisel annab liit osa oma varast üle ühele või mitmele eraldumisel moodustuvale liidule. Jagunemine ja eraldumine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Liit saab jaguneda ainult mittetulundusühingutena tegutsevateks liitudeks ning osaleda ainult mittetulundusühinguna tegutseva liidu jagunemisel. Liidu vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning jagunemise kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.

7.3  Liidu ühinemine, jagunemine ja eraldumine on vastavuses mittetulundusühingute seadusega.

Põhikiri on vastu võetud Pärnu Maakoolide Spordiliidu üldkoosolekul 10. juunil, 2008 aastal Audrus, Pärnumaal.

Toomas Rõhu

Pärnu Maakoolide Spordiliidu esimees

 

 

Koostƶƶpartnerid: